Regulamin

1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Koparkowy.pl Mariusz Cybul 21-100 Lubartow, lipowa 92, NIP 7141880136 dotyczące rejestracji firmy oraz publikacji jej danych w serwisie www.koparkowy.pl

2. Nazwa rejestru, do którego wpisana jest firma: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

3. Nazwa organu prowadzącego rejestr, do którego wpisana jest firma: Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

 

2. Definicje

W dalszej części regulaminu przyjmuje się poniższe definicje:

1. Administrator — Koparkowy.pl 21-100 Lubartów ,lipowa 92, NIP: 7141880136, telefon: +48 607136354, e-mail: koparkowyfirma@wp.pl.

2. Serwis — internetowy serwis z domeną: www.koparkowy.pl

3. Użytkownik— każda osoba korzystająca z Serwisu

4. Firma — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z rejestracją w Serwisie

5.. Cennik— Darmowa Rejestracja dla pierwszych użytkowników serwisu.

6.. Prezentacja – udostępnienie Użytkownikowi nazwy oraz danych adresowych Firmy (będącej wynikiem wprowadzonych przez niego danych).

7. Regulamin— niniejszy Regulamin.

 

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1. Aby uzyskać dostęp do Konta Firmy należy się zarejestrować oraz zaakceptować Regulamin.

2. Głównym założeniem Serwisu jest dodawanie lokalizacji koparki (wraz z osprzętem). Na podstawie wprowadzonej lokalizacji Użytkownik może wyszukać daną firmę (określając odległość od wprowadzonego przez siebie adresu).

3. Zadaniem serwisu jest poszukiwanie niedrogich usług Koparkowych oraz

zapewnienie firmom Koparkowym całodziennych zleceń.
        
 

4. Po wyszukaniu Firmy przez Użytkowania oraz po „kliknięciu” symbolu pinezki otrzymujemy dostęp do danych adresowych Firmy. Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru Firmy pod kątem swoich preferencji. Serwis nie „narzuca” oraz nie sugeruje Firm Preferowanych.

5. Zabroniona jest rejestracja innych pojazdów, maszyn, usług nie mających związku z usługami świadczonymi przez koparkę. Do usług świadczonych za pomocą koparki zaliczamy m.in. wszelkiego rodzaju wykopy (np. fundament, drenaż, studnie, drogi, chodniki itp.), niwelacja terenu, sprzątanie terenu, wyznaczanie ciągów, szlaków, dróg, pogłębianie stawów, odśnieżanie, rozbiórki, wyburzenia.

6. Firma, rejestrując koparkę w Serwisie, oświadcza że działa w dobrej wierze świadczenia usług na rzecz Użytkownika.

7. Administrator zastrzega sobie możliwość telefonicznej weryfikacji rejestracji (tzn. dane firmy).

8. Firma wyraża zgodę na rzecz Administratora na nieodpłatne promowanie Serwisu zarówno na terenie Polski jak i zagranicy w każdym kanale reklamowym (Internet , billboardy, prasa, wydarzenia targowe, sponsoring itp.). Koszt promocji jest zawarty w Abonamencie. Administrator nie pobiera w związku z tym dodatkowych opłat.

9. Administrator zastrzega sobie możliwość umieszczania dodatkowych reklam w Serwisie, na co Firma wyraża nieodpłatną zgodę.

10. Użytkownik korzysta z Serwisu bezpłatnie po zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 

4. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy przez Firmę polega na:

a) rejestracji w Serwisie po uprzednim zaakceptowania Regulaminu,

b) aktywowaniu Prezentacji w opcji bezpłatnej

 

5. Dodatkowe postanowienia.

1. Administrator występuję w roli prezentera Firmy i zadaniem serwisu jest pokazanie Użytkownikowi dostępnych koparek w założonej lokalizacji.

2. Administrator nie jest stroną w dalszym zawieraniu umów między Firmą oraz Użytkownikiem. Rola Serwisu kończy się w momencie wyświetlenia wyników wyszukiwania.

         2.1. Portal nie narzuca stawek cenowych za roboczo godzinne koparki, jest to tylko propozycja.

3. Wszystkie spory dotyczące wykonanych prac, zapłata, zadatki, zaliczki, terminy itp. są ustalane między Firmą, a Użytkownikiem. Serwis nie ponosi za nie odpowiedzialności.

4. Administrator nie występuje w charakterze Rozjemcy pomiędzy Firmą, a Użytkownikiem. Może jednak, w przypadku udowodnionego i rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa ze strony Firmy, usunąć Firmę z Serwisu . Naruszenie zasad bezpieczeństwa będzie poprzedzone konfrontacją Firma – Użytkownik oraz potwierdzone dokumentacją fotograficzną / video zgłaszanego naruszenia zasad bezpieczeństwa lub współpracy (np. potwierdzone wykroczenie lub przestępstwo).

5. Administrator nie weryfikuje stanu technicznego koparki, jej badań technicznych oraz stosownego ubezpieczenia. Weryfikacja ta leży po stronie Użytkownika.

6. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Prezentacją Firmy, działanie systemów teleinformacyjnych oraz działania siły wyższej.

7. Administrator nie odpowiada za brak zleceń ze strony Użytkowników.

8. Wszelkie materiały (grafiki, układ i tzw. Layout) oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią własność Koparkowy.pl Mariusz Cybul. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych.

 

 6. Prywatność i Poufność

1. Przekazane przez Państwa dane w postaci: numeru telefonu, modelu koparki, miejscowości i kodu pocztowego będą przetwarzane przez Administratora przez czas funkcjonowania portalu Koparkowy.pl. Przekazane przez Państwa dane będą udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi technicznej IT.

 

7. Pouczenie o odstąpieniu  korzystania z serwisu

1. Firma może odstąpić od korzystania z serwisu bez podawania przyczyny. W tym celu powinna przesłać jednoznaczne oświadczenie na adres e-mail: koparkowyfirma@wp.pl lub listownie na adres siedziby Administratora. 

 

 8. Zmiany Regulaminu

1. Regulamin , może zostać zmieniony przez Administratora. Zmiany zostaną opublikowane na stronie Serwisu, a informacja o tym zostanie przekazana Firmie na podany adres e-mail.

2. Zmiany Regulaminu  wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu. 

3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Firma wysyła stosowne oświadczenie na adres: koparkowyfirma@wp.pl

         
 
9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu.

2. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Firmą, a Administratorem jest prawo polskie, zaś sądem właściwym do rozstrzygania spraw – sąd właściwy stosownie do siedziby Administratora.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.02. 2023 r.