Rodo

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych

Informacja na temat plików cookies

Wysyłając maila ze zgłoszeniem potwierdzacie państwo zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających informacje do portalu koparkowy.pl:
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO” informujemy, że:
Administratorem Państwa danych jest firma Koparkowy.pl w Lubartowie.
Państwa dane będą przetwarzane w celu publikacji Państwa zgłoszeń na naszym portalu koparkowy.pl. art. 6 ust. 1 lit. f
Przekazane przez Państwa dane w postaci: numeru telefonu, modelu koparki, miejscowości i kodu pocztowego będą przetwarzane przez Administratora przez czas funkcjonowania portalu Koparkowy.pl. Przekazane przez Państwa dane będą udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi technicznej IT. Na podstawie przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w RODO, przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W przypadku gdy Administrator pozyskuje dane osobowe od osoby, której dane dotyczą – podanie danych osobowych jest niezbędne, bez ich podania nie jest możliwe zawarcie umowy lub wykonanie jej postanowień. W przypadku gdy dane osobowe nie są podane przez osobę, której dane dotyczą, źródłem danych osobowych jest podmiot, w imieniu którego działa osoba, której dane dotyczą.

 

Informacja na temat plików cookies:
Administrator używa tylko plików cookies niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej (cookies sesyjne) i nie zbiera żadnych informacji na temat osób odwiedzających stronę koparkowy.pl za pośrednictwem plików cookies